Edukacije iz financijske pismenosti za članove HMD-a

U suradnji Hrvatskog matematičkog društva i Wüstenrot životnog osiguranja d.d. za članove HMD-a organizirani su besplatni seminari na temu financijske pismenosti. Seminari će se održati 12. i 19. prosinca 2020. u ukupnom trajanju od 4 sata i to kako slijedi:

- „Investicijske opcije“ 12.12.2020. od 10:00h-12:15 h, predavač dr. sc. Tomislav Globan, prijava do 10.12.2020.

- „Životno osiguranje“ 19.12.2020. od 9:00h-10:00 h, predavač Ksenija Sanjković, prijava do 17.12.2020.

- „Mirovinsko osiguranje“ 19.12.2020. od 10:15h-11:15 h, predavač Ksenija Sanjković, prijava do 17.12.2020.

Edukacija će se održati putem aplikacije GoToWebinar, a broj polaznika je ograničen, tako da će u slučaju većeg broja prijava prednost imati članovi HMD-a koji se prije prijave.

Organizator edukacija je društvo AKTUARIJAT d.o.o. koje temeljem dozvole Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga organizira edukacije iz područja osiguranja za djelatnike u osiguranju.

Životopisi predavača:

Tomislav Globan – docent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na istoj instituciji u području makroekonomije financijskih tržišta i ekonomskih europskih integracija, što su mu područja od primarnog znanstvenog i stručnog interesa. Postdoktorsko usavršavanje proveo je na WIIW institutu u Beču, a kao gost istraživač boravio je na američkom sveučilištu UNC Charlotte. Usavršavao se i na brojnim metodološkim radionicama i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu (University of Cambridge, University of Surrey). Voditelj je uspostavnog znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost, kao i istraživačkog centra MacroHub koji se bavi analizama aktualnih ekonomskih kretanja, kao i izradom različitih ekonomskih indikatora - poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, fiskalnih rizika, i sl. Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih projekata iz područja ekonomije te je objavio preko 20 znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima. Dobitnik je većeg broja domaćih i međunarodnih nagrada za znanstvenu izvrsnost, među kojima se ističu Državna nagrada za znanost koju dodjeljuje Hrvatski sabor te nagrada „Olga Radzyner Award“ koju dodjeljuje Austrijska središnja banka (ÖNB). Za svoj nastavni rad dobio je priznanje Dekana za najbolje ocijenjenog predavača u petogodišnjem razdoblju od strane studenata preddiplomskog studija poslovne ekonomije na engleskom jeziku


Ksenija Sanjković – ovlašteni aktuar s više od 20 godina iskustva u osiguranju. Diplomirala je matematiku na Matematičkom odjelu PMF-u u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike. Položila je ispit za investicijskog savjetnika i ispit za posrednika (brokera) u osiguranju. Redovna je članica je Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2014. do 2020. obavljala je funkciju predsjednice HAD-a. Sudjelovala je kao članica u  radu Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o osiguranju pri Ministarstvu financija te Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Predsjednica je HAD-ove Komisije za profesionalizam i članica Odbora za profesionalizam Međunarodnog aktuarskog udruženja kao i Odbora za osiguranje Europskog aktuarskog udruženja. Radno iskustvo stekla je u nekoliko društava za osiguranje u kojima je između ostalog obnašala funkcije imenovanog ovlaštenog aktuara te članice odnosno predsjednice uprave. Direktorica je društva AKTURA AG d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju. Jedna je od predavača na predmetu "Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja" u sklopu edukacije Hrvatskog aktuarskog društva u svrhu dobivanja aktuarskog ovlaštenja. Voditeljica je Inženjerske sekcije HMD-a.

 


 

Inženjerska sekcija HMD-a
predavanje u prosincu 2020.

 

Inženjerska sekcija HMD-a organizira predavanje koje će pod naslovom "Struktura digitalnih asistenata" održati dr. Tvrtko Tadić u srijedu 9. prosinca 2020. s početkom u 18 sati. Predavanje će biti putem Zoom aplikacije. Obrazac prijave se nalazi na sljedećoj poveznici: Prijava, a prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 7. prosinca 2020.

Predavanje će se snimati te će snimka naknadno biti dostupna putem web-stranice HMD-a.

 

O predavanju:

Velike kompanije razvile su za potrebe svojih korisnika digitalne asistente. U principu, radi se o softwareu koji omogućava korisnicima da pomoću glasa zatraže izvršavanje pojedinih zadataka. Siri, Alexa, Google i Cortana samo su neki od asistenata koji su danas u upotrebi. U ovom predavanju objasnit ćemo (na vrlo općenitom nivou) kako rade ovi asistenti, koji su sve izazovi modela koji ih podržavaju te kako koristiti podatke da se pritom poštuje privatnost korisnika.

Predavač će se osvrnuti na vlastito iskustvo u razvoju Play My Emails funkcionalnosti u sklopu Outlook Mobile aplikacije. U ovoj novoj funkcionalnosti (trenutno dostupnoj samo u SAD-u) digitalni asistent Cortana čita i omogućava korisnicima akcije na e-mailovima.

 

O predavaču:

Dr.sc. Tvrtko Tadić radi u Microsoft Search, Asistant & Intelligence organizaciji na rudarenju znanja (knowledge mining). Prije toga radio je na razvoju digitalnog asistenta Cortane te lokalnim pretragama i kartama za tražilicu Bing. Ljeti 2014. radio je kao Analytic Science – Intern u vodećoj kompaniji za kreditno bodovanje (credit score) potrošača Fair Isaac Corporation – FICO. Završio je 2008. smjer Matematička statistika i računarstvo na PMF-u u Zagrebu, gdje je bio zaposlen kao asistent na Zavodu za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku do 2016. godine. Doktorirao je 2015. u grupi za vjerojatnost na University of Washington, Seattle, gdje je i danas gostujući znanstvenik. (Ko)autor je dvije knjige, više znanstvenih radova, brojnih stručnih članaka u domaćim časopisima i jednog patenta. Tijekom studija bio je urednik i član Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva. Dobitnik je brojnih nagrada i stipendija.

Prije pandemije, omiljeni način dolaska na posao mu je bio biciklom ili trčeći.

Više o predavaču može se naći na njegovom LinkedIn profilu.


 

Inženjerska sekcija 

Snimka predavanja održanog 9. prosinca 2020.

Snimka predavanja koje je pod naslovom "Struktura digitalnih asistenata" u sklopu Inženjerske sekcije HMD-a održao doc. dr. sc. Tvrtko Tadić 9. prosinca 2020. objavljena je na Youtube kanalu HMD-a, a možete joj pristupiti putem sljedeće poveznice.


 

Inženjerska sekcija HMD - a
predavanje u studenom 2020. godine

Pozivamo Vas na predavanje Inženjerske sekcije HMD-a koje će pod naslovom "Problem klasifikacije u poslovnoj praksi – problem nebalansiranih kategorija" održati dr. Petra Posedel Šimović putem Zoom aplikacije u srijedu, 25. studenog 2020. s početkom u 18 sati.

Obrazac prijave se nalazi na sljedećoj poveznici: Prijava,

a prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 16. studenog 2020.

Napominjemo da će se predavanje snimati te će snimka naknadno biti dostupna putem web-stranice HMD-a. Ispunjavanjem prijavnice dat ćete svoju suglasnost na snimanje predavanja.


 

Inženjerska sekcija - Snimka predavanja
održanog 25. studenog 2020.

Snimka predavanja koje je pod naslovom "Problem klasifikacije u poslovnoj praksi – problem nebalansiranih kategorija" u sklopu Inženjerske sekcije HMD-a održala doc. dr. sc. Petra Posedel Šimović 25. studenog 2020. objavljena je na Youtube kanala HMD-a, a možete joj pristupiti putem sljedeće poveznice.


 

Inženjerska sekcija - predavanje u listopadu 2020.

Pozivamo Vas na predavanje Inženjerske sekcije HMD-a koje će pod naslovom "Uvod u znanost o podacima kroz iskustvo rada u 3 industrije - bankarstvo, retail i telekomunikacije" održati Petar Babić putem Zoom aplikacije u srijedu, 14. listopada 2020. s početkom u 18 sati.

Obrazac prijave se nalazi na sljedećoj poveznici: Prijava,

a prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 12. listopada 2020.

Napominjemo da će se predavanje snimati te će snimka naknadno biti dostupna putem web-stranice HMD-a. Ispunjavanjem prijavnice dat ćete svoju suglasnost na snimanje predavanja.

 

 

Životopis predavača:

Po završetku diplomskog studija Primijenjene matematike Sveučilišta u Zagrebu, Petar Babić se u lipnju 2013. zapošljava u Zagrebačkoj banci kao specijalist u odjelu analitičkog CRM-a. Na toj poziciji se upoznaje s mogućnostima primjene metoda modeliranja podataka u bankarstvu i obavlja poslove analize i izvještavanja o klijentima, njihovim aktivnostima, profitabilnosti i rizicima. Kroz izradu kampanja u svrhu "up-sella" i "cross-sella" cijelog portfelja bankarskih proizvoda i usluga, dobiva široku sliku o važnosti prepoznavanja potreba klijenata i personalizaciji marketinških kampanja te stječe stručna znanja pisanja SQL procedura i izrade prediktivnih modela. Veliki interes za područje strojnog učenja i širenje slike o mogućoj primjeni u različitim industrijama i područjima djelatnosti uzrokuju prelazak na poziciju specijalista za naprednu analitiku u mStart d.o.o. u svibnju 2016. Tamo se bavi istraživanjem i razvojem analitičkih metoda u retail industriji i radi na razvoju web portala za analizu kupovnih navika, proizvoda i prodavaonica najvećeg retail lanca u Hrvatskoj. U travnju 2018. prelazi na poziciju data scientista u domeni marketinga u A1 Hrvatska, gdje radi na primjeni napredne analitike u telekomunikacijama kroz razvoj novih usluga i alata za unapređenje poslovanja.


 

Snimka predavanja održanog 14. listopada 2020.

 

Snimka predavanja koje je pod naslovom "Uvod u znanost o podacima kroz iskustvo rada u 3 industrije - bankarstvo, retail i telekomunikacije" u sklopu Inženjerske sekcije HMD-a održao Petar Babić 14. listopada 2020. objavljena je na Youtube kanala HMD-a, a možete joj pristupiti putem sljedeće poveznice.